Ličby a fakty Banner

krótkoportret a wjesne dźěle

Ličby a fakty

Jako dźěl dwurěčneje Hornjeje Łužicy leži gmejna Malešecy wosrjedź kónčiny hole a hatow sewjernje Budyšina. W kónčinje z bohatej floru a fawnu dominujetej ratarstwo a rybarstwo. W regionje mjez Delnjej Hórku, Zuborničku a Wotpočinkom je wjele hatow a jězorow, kotrež su přez wobšěrnu syć kolesowarskich šćežkow  mjez sobu zwjazane. Na woponje gmejny předstajeny dub je najstarši štom Hornjeje Łužicy. Wón je mjez 700 a 800 lětami stary a jeho zdónkowy wobjim měri nimale dźewjeć metrow. Namakaće hoberski dub při wulkim Cyhelowym haće, južnje Delnjeje Hórki. Wšelakorosć družinow je tomu přinošowała, zo je tuta kónčina dźěl płoniny dźensnišeho biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty. Tučasnje rozmysluje so wo rozšěrjenju płoniny rezerwata. Z lěta 1994 pod škitom UNESCO stejacy biosferowy rezerwat ma swoje zarjadniske sydło w Stróži, wjesnym dźělu našeje gmejny. Tu wotewri so tež w lěće 2012 “Dom tysac hatow” z trajnej wustajeńcu wo rezerwaće. W zwisku z biosferowym rezerwatom a Domom tysac hatow so wuwiwacy miły turizm gmejna a rezerwat podpěrujetaj a poskićuja wobšěrne móžnosće dožiwjenjow a wočerstwjenja.

Naša gmejna pak nima jenož krajinu a přirodu w poskitku, ale ma za swojich něhdźe 4 700 wobydlerjow wobšěrny poskitk socialnych a wólnočasnych zaběrow w zarjadnišćach a towarstwach. Tak mamy w našej gmejnje pjeć dźěćacych dnjowych přebywanišćow, dwě zakładnej šuli a jednu wyšu šulu. W minjenych lětach nastachu w swójskej iniciatiwje mnohich wobydlerjow wjacore hrajkanišća. Tute maja naše wjeski wosebje za młode swójby atraktiwne sčinić.

Gmejna Malešecy wobsteji z 24 wjesnych dźělow. Teritorij gmejny wupřestrěwa so přez 93 km2. Z tym je gmejna třeća najwjetša gmejna Budyskeho wokrjesa. Zarjadniske srjedźišćo su Malešecy.

W poslednich lětdźesatkach  je so nimo rybarstwa a ratarstwa tež mnoho předewzaćow přemysła a posłužbow w našej gmejnje derje wuwiło. Cyłkownje mamy, po wuprajenju Statistiskeho zarjada, někak 1 200 dźěłowych městnow  w gmejnje. To je wulka ličba za płoninowu gmejnu. Nimamy žane wulke předewzaće, skerje wulku ličbu srjedźostawskich kaž tež mjeńšich předewzaćow a samostatnych. Tute su wažny stołp našeje gmejny jako dźěłodawarjo a spěchowarjo towarstwow. Poskićamy Wam, wjace wo našich wjesnych dźělach zhonić.