Partnerske gmejny Banner

krótkoportret a wjesne dźěle

Partnerska gmejna Chocianów - Pólska

wjesnjanosta: knjez Tomasz Kulczycki
wobydlerjo: 12 700 (staw 2020)
płonina: 230,23 km2
adresa: ul. Ratuszowa 10 59-140 Chocianów
www.chocianow.pl

Gmina Chocianów je měšćansko-wjesna gmejna w powiaće Polkowicki we wójwodstwje Delnja Šleska w Pólskej. Sydło je w měsće samsneho mjena (němsce Kotzenau) z cyłkownje něhdźe 7900 wobydlerjemi. Gmejna Chocianów  leži we wuchodnym dźělu Delnjošleskeje hole a w južnym dźělu wokrjesa Polkowice. Wulki dźěl gmejny je lěs abo je ratsrka płonina. Wuchodny dźěl słuša k Przemkowskemu krajinowemu parkej a zapadny dźěl wobmjezuje přez Delnjošleska hola. Tutón  zeleny wonkowny škitny wobłuk twori dobre wuměnjenja za wšěch tych, kotřiž lubuja přirodu, hońtwu, módre jahodki a hriby abo rady pućuja. Gmejna Chocianów wobsteji z 12 wjesnych dźělow. Wurjadnosć regiona złožuje so na kónčinu “Přiroda 2000”  a swoje dołhe a zajimawe stawizny. W srjedźowěku nastachu tu podłu mnohich wikowanskich pućow  a rěkow mnohe hrody, kubła , města a wjeski. Po druhej swětowej wójnje zasydlichu so tu ćěkańcy z wuchodneje, zapadneje a južneje Europy a namakachu tu nowu domiznu. Dźakowano tutej multikulturje je region bohaty na kulinariskich wosebitosćach a domoródnych tradicijach.  Mnohe institucije kaž “Chocianowski kulturny dom”, měšćanska biblioteka a jeje filiale we wokolnych wjeskach, sportowy klub “Stal Chocianow”, rentnarske towarstwo a mnohe towarstwa spěchuja kulturne a sportowe žiwjenje gmejny, hdźež móža wulcy a mali swoje talenty a koniki wuwiwać. Z rosćaceho zajima wjesela so tučasnje młodźinske wohnjowe wobory. Tu móža dźěći wot sedmeho žiwjenskeho lěta sem dźěło wobornikow zeznać.
Chocianów  a Malešecy su z lěta 2005 partnerskej gmejnje. Mjez wyšimaj šulomaj w Malešecach a Chocianowje wotměwaja so prawidłownje šulerske wuměny. 2018 wotmě so zetkanje młodźinskich wohnjowych woborow.

Partnerska gmejna Sióagard – Madźarska

wjesnjanosta: knjez Gerö Attila
wobydlerjo: 1270 (staw 2011)
płonina: 24,4 km2
adresa: Siógard Közseg Polgarmestere Kossuth Lajos u. 9 7171 Siógard   
www.sioagard.hu

Sioagard leži w Komitaće Tolna, w južnym dźělu “Mezöföld”, mjez rěkomaj Sárviz a Sió. Wjes je wot Szekszard, sydła regiona (Komitat mjenowane) wosom kilometrow zdalena. Dźensniše žiwjenje Sioagarda postaja snadna zzdalenosć k městu Szekszard. Leányvar (Holči hród) mjenowna hórka před wjesku woznamjenja za wobydlerjo kónčiny hižo zdawna , přez lětstotki wućek. Pod hórku so wupřestrěwaca płona krajina při přitoku Sió a Sárviz skića bohate dary přirody: ryby, dźiwinu a płódnu zemju. Nimo Madźarow tworjachu Serby, Słowakojo a Němcy prawobydlerstwo Sióagarda, ale woni wobhladowachu so hižo srjedź 19.lětstotka  jako katolska a madźarska gmejna/wosada. Wjeska je jedna z wjeskow komitata Tolna, kotrejež drasta a debjenje su, wosebje w zahrodnistwje, dokładnje při plahowanju papriki a z tym zwisowacym wikowanjom, hač do dźensnišeho žiwe.

Sióagard  pěstuje z lěta 2005 wuske styki do gmejny Malešecy. Wosebje z wobydlerjemi wjesneho dźěla Bart  wotměwaja so čiłe kulturne a wosobinske wuměny. Znaći z Sióagarda słušeja k swěrnym hosćom na tradicionalnych Bartskich hodownych wikach.

Partnerska gmejna Desna (Dessendorf) – Čěska republika

wjesnjanosta: knjez Marek Pieter
wobydlerjo: 3110 (staw 2021)
płonina: 12,6 km2
adresa: Mesto Desna, Krkonošska 318, 468 61 Desna II
www.mesto-desna.cz

Gmejna Desna w Jizerskich horach bu w lěće 1691 přez hrabju Albrechta Maximiliana Des Fours załožena. Jeje dźensniši napohlad nasta přez zjednoćenje wjacorych mjeńšich sydlišćow. Wona wupřestrěwa so w dole podłu rěčkow Bíla a Černa  Desná kaž tež na susodnych skłoninach. K wuznamnemu rozmachej gmejny dóńdźe w druhej połojcy minjeneho lětstotka, jako tu znate kupjele swoje dźěło zahajichu. Na tych městnje je dźensa park, kotrehož dominanta je  architektonisce zajimawa wila Riedel. Tutu da w lěće 1895 tamniši škleńcowy předewzaćel Jozef Riedel natwarić. Dźensa je Desná znate a woblubowane srjedźišćo za lětny a zymski dowol z mnohimi pensijemi a wjele dalšimi móžnosćemi přenocowanja. Desná leži blisko sněhakowanskeho centruma Špičak. K gmejnje Desná słuša  tež jedne z najrjeńšich dowolowych sydlišćow Jizerskich horow – Mariánska Hora. Desná a Malešecy stej partnerskej gmejnje z lěta 2004. Stejnišćo ze škleńcu z Desná je prawidłownje na tradicionalnych hodownych wikach w Barće zastupjene.